HUPZO - Hrvatska Udruga za Pravnu Zaštitu Obitelji

Na temelju članka 18. Zakona o udrugama (NN 74/14) Skupština Hrvatske udruge za pravnu zaštitu obitelji na svojoj je sjednici 24. listopada 2014. godine donijela


 STATUT

   HRVATSKE UDRUGE ZA PRAVNU ZAŠTITU OBITELJI (HUPZO)

I. OPĆE ODREDBE 

 Članak 1.

Ovim Statutom uređuju se pitanja naziva, sjedišta, cilja, djelatnosti, unutarnjeg ustrojstva, načina upravljanja i zastupanja, izboru i opozivu likvidatora, uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanku članstva, izgledu pečata udruge, financiranja, imovini, načinu stjecanja i raspolaganja imovinom, i druga pitanja značajna za rad Hrvatske udruge za pravnu zaštitu obitelji ( u daljnjem tekstu: Udruga).

 
Članak 2.

Naziv Udruge glasi: Hrvatska udruga za pravnu zaštitu obitelji. 

Skraćeni naziv Udruge glasi: HUPZO.

Uz naziv na hrvatskom jeziku Udruga će u pravnom prometu rabiti i naziv na engleskom jeziku, koji glasi: Croatian Society on Legal Protection of Family.

 
Članak 3.

Sjedište Udruge je u Osijeku, Stjepana Radića 13.

Udruga djeluje na području Republike Hrvatske.

Odluku o promjeni adrese sjedišta donosi Upravni odbor.

Udrugu u pravnom prometu zastupaju predsjednik, dopredsjednik i tajnik Upravnog odbora.

 
Članak 4.

Udruga posjeduje pečat.

Pečat Udruge okruglog je oblika, promjera 4 cm. Uz obod je ispisan naziv Udruge, te adresa sjedišta Udruge, Radićeva 13.

Pečat čuvaju i ovlašteni su koristiti predsjednik i tajnik Udruge.

 
Članak 5.

Službeni jezik Udruge jest hrvatski jezik.

Kao službeni jezik u odnosima s inozemstvom koristi se engleski jezik.

 
Članak 6.

Hrvatska udruga za pravnu zaštitu obitelji ima status udruge građana. Udruga je dobrovoljna, samostalna, neovisna, nepolitička i neprofitna organizacija.

Udruga je registrirana pri Uredu za opću upravu Osječko-baranjske županije.

Udruga se može udružiti u savez ili zajednicu udruga.

Udruga se može učlaniti u međunarodne udruge.

Odluke o udruživanju donosi Skupština.

 

  II. CILJEVI I DJELATNOST

  Članak 7.

Cilj i svrha osnivanja Udruge je istraživanje i unapređivanje pravne zaštite obitelji u području pravnog obrazovanja, stručnog usavršavanja i znanstvenog rada.

Cilj Udruge je promicanje znanstvene međuinstitucionalne i međufakultetske suradnje.

Cilj udruge je promicanje sprege znanosti i praktične primjene prava u zaštiti obitelji. 

 
Članak 8.

U svrhu ostvarivanja cilja propisanog člankom 7. Udruga će obavljati sljedeće djelatnosti:

1) organizaciju i izvođenje seminara, konferencija, studijskih posjeta i ljetnih škola.

2) akademske aktivnosti usmjerene na znanstvena istraživanja, natjecanja u simuliranim sudskim procesima te izdavanje stručnih i znanstvenih pojedinačnih i periodičkih publikacija.

  

III. TIJELA UPRAVLJANJA

Članak 9.

Tijela Udruge su: Skupština i Upravni odbor.

Skupština može na temelju Statuta osnovati i druga tijela.

 
Članak 10.

Skupština Udruge najviše je tijelo upravljanja.

Skupština može biti redovita, izborna i izvanredna.

Skupštinu čine svi redoviti članovi Udruge.

Skupština punovažno odlučuje ako sjednici prisustvuje natpolovična većina redovitih članova Udruge.

Skupština donosi odluke natpolovičnom većinom prisutnih članova.

Skupština redovito zasjeda najmanje jedanput godišnje.

Sjednicu Skupštine saziva predsjednik najkasnije 7 dana prije održavanja.

Sjednicu izvanredne skupštine saziva predsjednik na pisani zahtjev:

1)    Upravnog odbora

2)    Više od dvije trećine članova Skupštine

Ako predsjednik sjednicu izvanredne skupštine ne sazove u roku od 15 dana od dana pisanog zahtjeva, sazvati će je tajnik i postupiti sukladno Statutu.

U slučaju isteka mandata, sjednicu mogu sazvati tijela ovlaštena za zastupanje ili sazivanje iste.

 
Članak 11.

Skupština donosi Statut i druge opće akte Udruge.

Skupština bira i razrješava predsjednika Upravnog odbora.

Skupština bira i razrješava ostale članove Upravnog odbora na prijedlog predsjednika.

Skupština bira i razriješava likvidatora.

Skupština donosi program rada, financijski plan i godišnji proračun.

Skupština odlučuje o organizacijskim i statusnim promjenama i prestanku Udruge, o prigovorima protiv odluka Upravnog odbora te donosi sve odluke u vezi s radom Udruge za koje nije nadležan Upravni odbor ili predsjednik Upravnog odbora.

 

Članak 12.

Upravni odbor je izvršno tijelo Udruge i najviše tijelo upravljanja između dva zasjedanja Skupštine.

Upravni odbor čine predsjednik, dopredsjednik i tajnik.

Predsjednik Upravnog odbora je ujedno i predsjednik Udruge.

Mandat članova Upravnog odbora traje 2 godine.

Upravni odbor za svoj rad odgovara Skupštini.

 
Članak 13.

Upravni odbor:

– priprema nacrt Statuta i drugih akata,

– saziva zasjedanje Skupštine, predlaže dnevni red i priprema sve materijale o kojima Skupština raspravlja,

– izvršava odluke Skupštine,

– prima nove članove u Udrugu ili prijem novih članova predlaže Skupštini, kao i imenovanje počasnih članova,

– donosi odluku o isključenju iz članstva ili isključenje predlaže Skupštini,

– odlučuje o promjeni adrese sjedišta Udruge,

– vodi popis članova Udruge,

       odlučuje o raspodjeli prikupljenih sredstava,

       može odrediti visinu godišnje članarine

 
Članak 14.

Sjednicu Upravnog odbora saziva predsjednik.

Upravni odbor punovažno odlučuje ako sjednici prisustvuje natpolovična većina članova Upravnog odbora.

Upravni odbor donosi odluke natpolovičnom većinom prisutnih članova.

 
Članak 15.

Predsjednik Upravnog odbora je i predsjednik Udruge te zastupa i predstavlja Udrugu, te odgovara za zakonitost njezina rada.

Mandat predsjednika Upravnog odbora traje dvije godine.

Predsjednik Upravnog odbora organizira i rukovodi poslovanjem Udruge, te posebice:

-         saziva Skupštinu;

-         izvršava odluke Skupštine;

-         brine o izvršenju programa rada Udruge;

-         obavlja sve ostale poslove i zadatke koji Statutom nisu stavljeni u nadležnost nekog drugog tijela;

-         saziva i predsjeda sjednicama Upravnog odbora;

-         prema potrebi može osnovati komisije i pomoćna tijela uz suglasnost Upravnog odbora te im odrediti zadatke.

Predsjednik Upravnog odbora za svoj rad odgovara Skupštini.

 
Članak16.

Predsjednik Upravnog odbora može biti razriješen dužnosti i prije isteka roka na koji je izabran:

– na vlastiti zahtjev,

– ako ne postupa u skladu s uputama i smjernicama Skupštine,

– ako djeluje protivno zakonu ili Statutu ili

– ako svojim istupanjem i djelovanjem šteti ugledu Udruge.

Odluku o razrješenju predsjednika donosi Skupština.

U slučaju razrješenja, Skupština će odlučiti o tome hoće li razriješeni predsjednik ostati članom Upravnog odbora.

 
Članak17.

Dopredsjednik Upravnog odbora zastupa Udrugu.

Mandat dopredsjednika Upravnog odbora traje dvije godine.

Dopredsjednik Upravnog odbora, zajedno s predsjednikom i tajnikom, priprema sjednice Skupštine i Upravnog odbora, obavlja ostale poslove po odluci Upravnog odbora i Skupštine, a u odsutnosti predsjednika obavlja i poslove iz njegove nadležnosti.

Dopredsjednik Upravnog odbora je za svoj rad odgovoran Skupštini.

 
Članak 18.

Tajnik je izvršno tijelo Udruge i zadužen je za vođenje svih aktivnosti vezanih uz rad Udruge te je ovlašten za zastupanje Udruge.

Mandat tajnika traje dvije godine.

Tajnik obavlja sljedeće poslove i zadatke:

- zajedno s predsjednikom i dopredsjednikom priprema sjednice Skupštine i Upravnog odbora;

- vodi brigu o urednom administrativnom poslovanju Udruge;

- vodi arhivu Udruge;

- vodi evidenciju članstva Udruge;

- u svojstvu blagajnika vodi financijsko poslovanje Udruge te raspolaže financijskim sredstvima, na temelju odluke Upravnog odbora i u skladu s financijskim planom i programom Udruge;

- obavlja ostale poslove po odluci Upravnog odbora i Skupštine i u odsutnosti predsjednika obavlja poslove iz njegove nadležnosti.

Tajnik je za svoj rad odgovoran Skupštini.

  

IV. ČLANOVI UDRUGE 

 Članak 19.

Članom Udruge može postati svaka punoljetna, poslovno sposobna osoba, koja je zainteresirana za rad u Udruzi i koja prihvaća odredbe ovog Statuta. 

Članom Udruge mogu postati i pravne osobe. Članstvo u Udruzi one ostvaruju putem ovlaštenog predstavnika. 

Članstvo može biti redovito i počasno. 

Redoviti članovi Udruge plaćaju godišnju članarinu u iznosu koji utvrdi Upravni odbor.

 
Članak 20.

Fizička ili pravna osoba koja želi postati redovitim članom Udruge podnosi zahtjev Upravnom odboru, koji donosi odluku o prijemu u članstvo. 

Redoviti članovi potpisuju pristupnicu kojom se obvezuju na sudjelovanje u radu Udruge te poštivanje odredbi njenog Statuta i drugih akata, kao i odluka tijela Udruge.

 
Članak 21.

Upravni odbor Skupštini predlaže imenovanje počasnih članova Udruge.

Počasnim članom može postati osoba koja je osobnim radom i zalaganjem osobito pridonijela ostvarivanju ciljeva Udruge.

 
Članak 22.

Članovi Udruge mogu birati i biti birani u sva tijela i na sve funkcije Udruge. Članovi Udruge imaju pravo biti informirani o radu Udruge.

Članovi su obvezni poštivati sve odluke koje je donijela Skupština, Upravni odbor i druga tijela Udruge u okviru svojih nadležnosti. Članovi su obvezni uredno plaćati godišnju članarinu.

 
Članak 23.

Članstvo u Udruzi prestaje:

– istupanjem,

– isključenjem zbog neplaćanja članarine za tekuću godinu,

– isključenjem zbog nepoštivanja odredbi Statuta.

Odluku o isključenju donosi Upravni odbor ili Skupština, na prijedlog Upravnog odbora.

Protiv odluke Upravnogodbora o isključenju odnosno o odbijanju zahtjeva za primitak učlanstvo, može se, u roku od 15 dana, podnijeti prigovor Skupštini.

Odluka Skupštine je konačna.

 

V. IMOVINA UDRUGE, NAKNADA TROŠKOVA I FINANCIJSKA GODINA 

Članak 24.

Udruga pribavlja novčana sredstva iz članarine, donacija, poklona, nasljedstva, namjenskih sredstava iz proračuna jedinica lokalne samouprave te iz drugih pravno dopuštenih izvora.

Sva prikupljena sredstva koriste se isključivo za poslovanje Udruge i ostvarivanje njezina cilja zbog kojeg je osnovana.

O načinu uporabe i raspodjeli financijskih sredstava odlučuje Upravni odbor, osim usvajanja financijskog plana, financijskog izvješća i završnog računa o čemu odlučuje Skupština.

 
Članak 25.

Udruga posjeduje žiro-račun.

Pravo podizanja s žiro-računa imaju predsjednik, tajnik i po potrebi jedan član Upravnog odbora kojeg određuje predsjednik.

  
Članak 26.

Za opravdane troškove učinjene u vezi s obavljanjem djelatnosti Udruge članovi imaju pravo na naknadu, a za rad u vezi s djelatnosti Udruge i na nagradu.

O visini naknade i nagrade odlučuje Upravni odbor.

 
Članak 27.

Financijska godina Udruge počinje 1. siječnja, a završava 31. prosinca iste godine.

Financijska izvješća, kao i druge računovodstvene i knjigovodstvene poslove prema propisima kojima se uređuje način vođenja računovodstva neprofitnih organizacija, sastavlja za to osposobljena organizacija ili pojedinac s kojom predsjednik Upravnog odbora sklopi za to odgovarajući ugovor.

 
 

VI. PRESTANAK UDRUGE 

Članak 28.

Udruga prestaje odlukom Skupštine ili iz razloga propisanih zakonom.

Odluku o prestanku Udruge donosi Skupština dvotrećinskom većinom

prisutnih članova.

 
Članak 29.

U slučaju prestanka Udruge njezina se imovina poklanja zakladi ili humanitarnoj udruzi, sukladno odluci Skupštine.

 

VII. INFORMIRANJE ČLANSTVA 

Članak 30.

Članovi Udruge imaju pravo uvida u rad tijela Udruge i odluke koje ta tijela donose.

 
 

VIII. ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 31.

Statut Udruge donosi Skupština.

Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana donošenja, a primjenjuje se danom upisa u registar udruga.

Danom primjene prestaje važiti Statut od 21. prosinca 2009. godine.

 
Članak 32.

Ovaj Statut donesen je na Skupštini Udruge dana 24. listopada 2014. godine.

 
 
Predsjednica Udruge:
Izv.prof.dr.sc. Branka Rešetar
 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRAVOS